Næringsområde

Alta kommune tilrettelegger 44 nye næringstomter med et samlet areal på 286.000 kvm på Skillemo næringsområde. Tomtene er byggeklare sommeren 2021 og det åpnes nå for å søke om opsjon på disse tomtene.

Skillemo næringsområde utgjør sammen med Altahøyden Sør (post@altahoyden.no) de største tilrettelagte utbyggingsområder i Nord Norge – og vil være viktige verktøy for å skape videre vekst i Alta.

Tomtene

Tomtene på Skillemo næringsområde er regulert til:

• Industri
• Lager
• Engroshandel

Det vil også bli lagt åpnet for etablering av arealkrevende virksomhet innen salg / service tilknyttet bil- og caravanbransjen.

Tomtestørrelsen varierer fra 3,7 – 40 DAA. Det vil også være mulig å slå flere tomter sammen for å få et tilstrekkelig areal. Veiene er asfalterte og VVA er ført fram til tomtegrensen.

Ved tildeling av tomt settes nedre BYA til 10% og maks BYA til 75%.

Byggehøyden varierer mellom 11 – 20 meter alt etter tomtens lokalisering.

Se reguleringsplanen
Se tomtevelger og søknadsskjema

Tomtepriser

Opparbeidelseskostnaden utgjør kr 200.- pr kvm og betales som en engangssum til Alta kommune. Tomtene festes fra Finnmarkseiendommen (FeFo) som utsteder festekontrakt og krever en årlig festeavgift med kr 5.- pr kvm.

Tildeling av tomt

Alta kommune tildeler opsjoner på tomtene i tråd med vedtatte tildelingskriterier. Opsjonene gis normalt varighet på ett år.

Link til vedtatte tildelingskriterier

Beliggenhet

Skillemo næringsområde ligger sentralt plassert direkte tilknyttet E45 som er den viktigste innfartsveien til Alta og Finnmark. Fra Skillemo til E6 er det 6 km.

Link til oversiktskart

Vis bygninger
Skjul bygninger
Tomt

Areal:

Opparbeidelse:

Festeavgift pr år:

Regulert til:

Klikk for å søke

Tomtenr. Areal Pris
Søk på tomtenFremdrift

Opparbeidelse av området pågår med framføring av gang/ sykkelvei, VA-anlegg, opparbeidelse av veier, asfaltering samt lyssetting av området. Disse arbeidene skal være avsluttet sommeren 2021 og området vil da være byggeklart.

Du kan søke om tomt på tre forskjellige måter

1. Søk på ved å sende søknad til
Alta kommune, Næringsavdelingen, PB 1403 , 9506 Alta

2. Søk via tomtevelgeren

3. Eller bruk skjema

Søk på tomten

Kontakt

For nærmere informasjon om tomtene, kontakt næringsavdelingen i Alta kommune på tlf 784 55 000.